กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

รองอธิบดี กสร. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินการยกระดับการให้บริการของหน่วยงานสู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 1/2566


     วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30 น. นายสมพจน์ กวางแก้ว รองอธิบดี กสร. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินการยกระดับการให้บริการของหน่วยงานสู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 1/2566 สาระสำคัญ เพื่อทราบผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment) ตามมาตรฐานยกระดับการให้บริการของหน่วยงานสู่ความเป็นเลิศ ประจำปี พ.ศ. 2566 และเพื่อพิจารณาแนวทางการตรวจประเมินมาตรฐานยกระดับการให้บริการของหน่วยงานสู่ความเป็นเลิศ ในขั้นตอนตรวจประเมิน ณ พื้นที่จริง (Site Visit) เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด โดยมีนายอุริศ แช่มสุวรรณวงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ผู้ตรวจราชการกรม คณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมมิตรไมตรี 2 ชั้น 5 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน


ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2023 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน