กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

รองอธิบดี กสร. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกสถานประกอบกิจการที่มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานยอดเยี่ยม ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1/2566


          วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30 น. นายสมพจน์ กวางแก้ว รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกสถานประกอบกิจการที่มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานยอดเยี่ยม ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1/2566 สาระสำคัญ เพื่อทราบ 1. ผลการคัดเลือกสถานประกอบกิจกิจการที่มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานยอดเยี่ยม ปี 2560-2565 2. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกสถานประกอบกิจกิจการที่มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานยอดเยี่ยม ประจำปี 2565 3. การส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการมีการดำเนินการ ครบทั้ง 3 ด้าน และ 4. จำนวนสถานประกอบกิจการที่ใช้ในการคัดเลือกสถานประกอบกิจการที่มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานยอดเยี่ยม ประจำปี 2566 ทั้งนี้ ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาหลักเกณฑ์การคัดเลือกสถานประกอบกิจกิจการที่มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานยอดเยี่ยม ประจำปี 2566 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายธานินทร์ พุ่มอรุณ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการแรงงาน นางนิตยา โพธิ์สุข ผู้อำนวยการสำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน คณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมมิตรไมตรี 1 ชั้น 5 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน


ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2023 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน