กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ก.แรงงาน รวมพลังวันต่อต้านการใช้แรงงานเด็กโลก ปี 2566 มุ่งขจัดการใช้แรงงานเด็กรูปแบบที่เลวร้ายให้หมดสิ้น


         กระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จัดงานวันต่อต้านการใช้แรงงานเด็กโลก 12 มิถุนายน ประจำปี 2566 มุ่งขจัดปัญหาการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบเลวร้ายทุกรูปแบบให้หมดสิ้นไป ภายใต้การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านการขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570

          วันนี้ (9 มิถุนายน 2566) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมกระทรวงแรงงาน ชั้น 5 กระทรวงแรงงาน นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดงานวันต่อต้านการใช้แรงงานเด็กโลก 12 มิถุนายน ประจำปี 2566 ว่า องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ได้กำหนดให้วันที่ 12 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันต่อต้านการใช้แรงงานเด็กโลก (World Day Against Child Labour) เพื่อกระตุ้นให้สังคมได้เห็นถึงความสำคัญต่อการดำเนินการป้องกันและขจัดปัญหาการใช้แรงงานเด็ก ซึ่งในปีนี้ไอแอลโอ
ได้กำหนดแนวคิดหลัก คือ ความยุติธรรมทางสังคมสำหรับทุกคน ยุติการใช้แรงงานเด็ก (Social Justice for All. End Child Labour) มุ่งเน้นให้ทุกภาคส่วนร่วมกันต่อต้านการใช้แรงงานเด็กในมิติต่าง ๆ เพื่อให้เด็กทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศ สำหรับการจัดงานในวันนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ นายจ้าง ลูกจ้าง องค์กรพัฒนาเอกชน ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทย นักเรียน และประชาชนทั่วไป จำนวนกว่า 300 คน ทั้งภายในห้องประชุมและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom) โดยผู้เข้าร่วมประชุมได้ร่วมกันแสดงสัญลักษณ์การต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก เพื่อสื่อถึงความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนในการขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย

          ด้าน ว่าที่ร้อยตรี สมศักดิ์ พรหมดำ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ในฐานะหน่วยงานหลักในการคุ้มครองแรงงาน ได้ดำเนินการตามมาตรการและแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบเลวร้ายทุกรูปแบบร่วมกับองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวมีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 ขึ้น โดยกำหนดมาตรการในการดำเนินการต่าง ๆ เช่น การสร้างความตระหนักรู้และสื่อสารต่อสาธารณะเรื่องการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายทุกรูปแบบให้แก่ทุกภาคส่วน การบังคับใช้กฎหมาย การส่งเสริมกลไกความร่วมมือทุกภาคส่วนในการดำเนินการป้องกันและขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย การช่วยเหลือ คุ้มครอง บำบัดฟื้นฟู เยียวยาตามหลักสิทธิเด็ก สิทธิมนุษยชนและมนุษยธรรมอย่างครอบคลุมและยั่งยืน มาตรการเหล่านี้จะเป็นกลไกหลักให้หน่วยงานต่าง ๆ นำไปใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายอย่างครอบคลุมทุกมิติต่อไป


                                                                                           **********************


ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2023 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน