กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ก.แรงงาน มุ่งลดอุบัติเหตุจากการทำงานก่อสร้าง ดึงนายจ้าง ลูกจ้าง และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยร่วมสร้างมาตรการป้องกัน


          ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดกิจกรรมการวางมาตรการเชิงป้องกันเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้าง สร้างองค์ความรู้และจิตสำนึกที่ดีด้านความปลอดภัยแก่นายจ้าง ลูกจ้าง และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.) ในกิจการก่อสร้างกว่า 600 คน ณ ห้องประชุมอาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (ส่วนแยกตลิ่งชัน) กรุงเทพฯ

          วันนี้ (9 มิ.ย. 66) เวลา 13.30 น. นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน เปิดเผยภายหลังเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการวางมาตรการเชิงป้องกันเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้างว่า กระทรวงแรงงานได้เล็งเห็นถึงสถานการณ์ด้านความไม่ปลอดภัยในการทำงานที่เกิดขึ้นในสถานประกอบกิจการและงานก่อสร้างที่ปรากฏผ่านสื่อต่าง ๆเช่น ปั้นจั่นล้มทับคนงานเสียชีวิต โครงสร้างอาคารก่อสร้างพังทลาย การตกจากที่สูง หรือวัสดุตกหล่นกระเด็นใส่คนงาน ซึ่งเกิดจากระบบความปลอดภัยพื้นฐานในการก่อสร้างถูกละเลย ขาดความเอาใจใส่ จากผู้ดำเนินการก่อสร้างรวมถึงผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนอย่างจริงจัง จึงทำให้ลูกจ้างจำนวนมาก มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายจากงานก่อสร้างเนื่องจากขาดความรู้ ความเข้าใจ และจิตสำนึกความปลอดภัยในการปฏิบัติอย่างถูกต้องเหมาะสม ส่งผลต่อภาพลักษณ์การดำเนินงานด้านความปลอดภัยในงานก่อสร้างของประเทศไทย กระทรวงแรงงานโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จึงจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นเพื่อให้นายจ้าง ลูกจ้างรวมถึงเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) ที่เกี่ยวข้องกับสถานประกอบกิจการประเภทก่อสร้าง ให้มีการพัฒนาองค์ความรู้ด้านความปลอดภัยในงานก่อสร้างอย่างถูกต้องและเป็นระบบ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านความปลอดภัยในการทำงาน สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งส่งผลให้สามารถป้องกันและลดอุบัติเหตุจากการทำงานลงได้

          ด้าน นายสมพจน์ กวางแก้ว รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมฯ มีความมุ่งมั่นที่จะยกระดับการขับเคลื่อนการสร้างวัฒนธรรมเชิงป้องกันในการทำงานก่อสร้างอย่างจริงจัง จึงจัดกิจกรรมการวางมาตรการเชิงป้องกันเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้างครั้งนี้ขึ้น เพื่อให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเกิดความตระหนักรู้และมีความรู้ความเข้าใจเรื่องความปลอดภัยในงานก่อสร้าง วิธีการปฏิบัติงาน/การออกแบบอุปกรณ์และเครื่องจักร รวมถึงปัญหาอุปสรรคและการแก้ไขเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานประเภทก่อสร้าง โดยมีนายจ้าง ลูกจ้าง และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) ทุกระดับในกิจการก่อสร้างเข้าร่วมกิจกรรม จำนวนกว่า 600 คน


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Facebook Twitter Youtube Line