กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

อธิบดี กสร. เข้าร่วมการประชุมใหญ่ประจำปีองค์การแรงงานระหว่างประเทศ สมัยที่ 111 (111th Session of the International Labour Conference) ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส


                 วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2566 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) พร้อมด้วย อธิบดีทุกกรม เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง และผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง เข้าร่วมการประชุมใหญ่ประจำปีองค์การแรงงานระหว่างประเทศ สมัยที่ 111 (111th Session of the International Labour Conference) ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส โดยการประชุมครั้งนี้ต้องการที่จะเน้นย้ำและผลักดันประเด็นความยุติธรรมทางสังคม ซึ่งเป็นหลักการสำคัญของ ILO มาตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง และส่งเสริมการจัดตั้งการรวมกลุ่มระดับโลกเพื่อความยุติธรรมทางสังคม หรือ Global Coalition for Social Justice โดยการประชุมมีระเบียบวาระประจำ 3 วาระ ได้แก่ การรายงานของผู้อำนวยการใหญ่ไอแอลโอ และรายงานของประธานคณะประศาสน์การ แผนงาน งบประมาณ และรายงานการอนุวัติการอนุสัญญาและข้อแนะ และระเบียบวาระจรอีก 6 วาระ ได้แก่ การกำหนดมาตรฐานแรงงาน เรื่อง การฝึกงาน การอภิปรายหมุนเวียน เรื่อง วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของการคุ้มครองทางสังคม การอภิปรายทั่วไป การเปลี่ยนผ่านอย่างเป็นธรรม รวมถึงการพิจารณาด้านเทคโนโลยีและนโยบายอุตสาหกรรม เพื่อนำไปสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

 

                 โอกาสนี้ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้ร่วมทำการลงคะแนนเสียงพร้อมกับปลัดกระทรวงแรงงาน เพื่อรับรองการยกเลิก อนุสัญญาจำนวน 1 ฉบับ และการเพิกถอนอนุสัญญา จำนวน 4 ฉบับ พิธีสารจำนวน 1 ฉบับ และ ข้อแนะ จำนวน 18 ฉบับที่เกี่ยวข้องกับแรงงานทางทะเล พร้อมทำการลงคะแนนเสียงรับรองอนุสัญญา และข้อแนะว่าด้วยสภาพการทำงานที่ปลอดภัยและมีสุขอนามัยที่ดี

 

                 นอกจากนี้ คณะผู้บริหารกระทรวงแรงงานพร้อมเจ้าหน้าที่ได้เยี่ยมชมบูธแสดงพัฒนาการด้านประมงในประเทศไทย ภายใต้โครงการสิทธิจากเรือสู่ฝั่ง (Ship to Shore Rights) ด้วย


ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2023 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน