กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม กสร. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการแรงงานและพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 1/2566 ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet


          วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 น. นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) มอบหมายให้ นายสมพงษ์ คล้อยแคล้ว หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม กสร. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการแรงงานและพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 1/2566 ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet ที่ประชุมดังกล่าว มีระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเพื่อทราบ ที่เกี่ยวข้องกับกรมฯ ข้อ 2.3  เรื่อง ความคืบหน้าการขับเคลื่อนแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (GLP)  โดยหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยได้ลงนามข้อตกลงบันทึกข้อตกลง MOU ร่วมกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2565 ได้มีสถานประกอบกิจการที่นำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (GLP) ไปใช้ในการบริหารจัดการด้านแรงงาน จำนวน 43,328 แห่ง ยกระดับคุณภาพลูกจ้าง จำนวน 1,771,659 คน ของสถานประกอบกิจการที่เป็นสมาชิกของหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ณ ห้องทำงาน ชั้น 9 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน


ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2023 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน