กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

อธิบดี กสร. เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง เพื่อมุ่งมั่นสู่แรงงานสัมพันธ์สันติสุขในองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


                 วันที่ 19 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างเพื่อมุ่งมั่นสู่แรงงานสัมพันธ์สันติสุขในองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างเพื่อมุ่งมั่นสู่แรงงานสัมพันธ์สันติสุขในองค์กรและสามารถลดความขัดแย้งในสังคมแรงงานภายในสถานประกอบกิจการให้นายจ้างกับลูกจ้างได้มีโอกาสประชุมหารือร่วมกันในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสภาพการจ้าง ทั้งสองฝ่ายตกลงใจร่วมกันกำหนดกฎ กติกา มารยาท การสร้างความสัมพันธ์อันดี หรือการสร้างคุณภาพชีวิตแรงงานที่ดี เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติให้เกิดความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ในการแก้ไขปัญหาด้านแรงงาน และช่วยกันฝ่าฟันปัญหา อุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยมีนางสาวอิศริยา แสงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง เป็นผู้กล่าวให้การต้อนรับและกล่าวถึงทิศทางการบริหารจัดการสู่นิคมแห่งความร่วมมือ นางสาวกาญจนา พูลแก้ว รองอธิบดี กสร. พร้อมด้วยเลขานุการกรม ผู้อำนวยการกลุ่มงาน สำนักแรงงานสัมพันธ์ เข้าร่วมเป็นเกียรติด้วย และนางสาวรัดเกล้า เชาวลิต ผู้อำนวยการสำนักแรงงานสัมพันธ์ เป็นผู้กล่าวรายงาน

 

                 สำหรับการจัดกิจกรรมในวันนี้มีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ผู้แทนฝ่ายนายจ้างผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง ผู้แทนสหภาพแรงงาน ในเขตพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง จากสถานประกอบกิจการจำนวน 50 แห่ง รวมจำนวน 100 คน มีรูปแบบจัดกิจกรรมการสื่อสาร สร้างการรับรู้โดยการประชุมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อร่วมศึกษา วิเคราะห์ กำหนดรูปแบบและแนวทางที่เหมาะสมกรณีเกิดปัญหาข้อพิพาทแรงงานและข้อขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่

 

                 โดยภายหลังพิธีเปิด อธิบดี กสร. และผู้เข้าร่วมพิธีเปิดได้ร่วมกันแสดงเจตนารมณ์ สร้างความมุ่งมั่นเพื่อมุ่งสู่แรงงานสัมพันธ์สันติสุขในองค์กร ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรม ลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร


ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2023 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน