กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

รองอธิบดี กสร. เข้าร่วมประชุมให้ข้อมูล ข้อเสนอแนะ และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับมูลนิธิคลังสมอง วปอ. เพื่อสังคม ในประเด็นการศึกษา เรื่อง การบูรณาการเพื่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ช่วงปฐมวัย : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก


          วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30 น. นายนิยม สอง แก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี สมศักดิ์ พรหมดำ รองอธิบดี กสร. เข้าร่วมประชุมให้ข้อมูล ข้อเสนอแนะ และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับมูลนิธิคลังสมอง วปอ. เพื่อสังคม ในประเด็นการศึกษา เรื่อง การบูรณาการเพื่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ช่วงปฐมวัย : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีสาระสำคัญ เพื่อทราบแนวทางการบูรณาการ เพื่อควบคุม กำกับ ดูแล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ต่างๆ ปัจจัยเสริมการดำเนินการ ข้อสังเกตหรือปัจจัยเสี่ยง และข้อเสนอแนะในการพัฒนา โดยมีนางดาราพรรณ นิธิสิริกุล ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมสวัสดิการแรงงาน กองสวัสดิการแรงงาน ร่วมให้ข้อมูล ณ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Facebook Twitter Youtube Line