กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

รองอธิบดี กสร. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายแรงงานสัมพันธ์ด้านสุขภาวะในองค์กร เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตการทำงานของวัยแรงงาน ครั้งที่ 4/2566


             วันที่ 20 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30 น. นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) มอบหมายให้ นางสาวกาญจนา พูลแก้ว รองอธิบดี กสร. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายแรงงานสัมพันธ์ด้านสุขภาวะในองค์กร เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตการทำงานของวัยแรงงาน ครั้งที่ 4/2566 ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงแรงงานและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นผู้ดำเนินการ สาระสำคัญ เพื่อทราบความคืบหน้าและผลการดำเนินการตามแผนงาน ดังนี้ 1)ข้อกำหนด คุณลักษณะขององค์กรสุขภาวะ และแนวทางในการพิจารณารางวัลสถานประกอบกิจการและรัฐวิสาหกิจดีเด่นด้านสุขภาวะในองค์กร และ 2) หลักสูตรด้านสุขภาวะในองค์กร

 

                นอกจากนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณา 1) รายชื่อสถานประกอบกิจการและรัฐวิสาหกิจที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์และได้ส่งหนังสือประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมโครงการ 2) แผนงานการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ปี 2566 (กรกฎาคม - กันยายน) การจัดอบรม 3 หลักสูตร 3) การแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาประเมินผลคะแนนสถานประกอบกิจการและรัฐวิสาหกิจดีเด่นด้านสุขภาวะในองค์กร ประจำปี พ.ศ. 2566 และ 4) การแต่งตั้งคณะตรวจประเมินสถานประกอบกิจการและรัฐวิสาหกิจดีเด่นด้านสุขภาวะในองค์กร ประจำปี พ.ศ. 2566 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นางสาวรัดเกล้า เชาวลิต ผู้อำนวยการสำนักแรงงานสัมพันธ์ คณะทำงานฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ ชั้น 1 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

 


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Facebook Twitter Youtube Line