กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

อธิบดี กสร.ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบประกาศนียบัตร เข็มวิทยฐานะ และปิดการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน (นบส.รง.) รุ่นที่ 1


         วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00 น. นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบประกาศนียบัตร เข็มวิทยฐานะ และปิดการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน (นบส.รง.) รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมี นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธาน มีผู้บริหารกระทรวงแรงงานร่วมเป็นเกียรติ ผู้ผ่านการอบรมเป็นข้าราชการที่ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ จำนวน 35 คน ประกอบด้วยข้าราชการจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน จำนวน 30 คน และหน่วยงานภายนอก จากกระทรวงการคลัง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 5 คน ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร

          สำหรับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน (นบส.รง.) รุ่นที่ 1 เป็นหลักสูตรที่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการจากสำนักงาน ก.พ. มีแนวคิดหลักสูตรที่สำคัญ คือ “กระทรวงแรงงาน ก้าวไปสู่กระทรวงเศรษฐกิจ” โดยมี 4 กิจกรรมสำคัญ ประกอบด้วย กิจกรรมเตรียมความพร้อม กิจกรรมการเรียนรู้ 27 วิชา กิจกรรมศึกษาดูงานในภาคเอกชนชั้นนำของประเทศ และกิจกรรมสรุปสาระการเรียนรู้ ซึ่งได้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน ถึงวันที่ 11 มิถุนายน 2566 มีผู้สำเร็จการฝึกอบรมตามหลักเกณฑ์ที่หลักสูตรกำหนด รวมทั้งสิ้น 35 คน มีผลงานรายบุคคล (IS) ดีเด่น 5 คน และผลงานกลุ่ม (GP) ดีเด่น 1 กลุ่ม 7 คน


ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2023 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน