กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

รองอธิบดี กสร. เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารและพัฒนากองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ครั้งที่ 1/2566


          วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.30 น. ว่าที่ร้อยตรี สมศักดิ์ พรหมดำ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารและพัฒนากองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ครั้งที่ 1/2566 สาระสำคัญ เพื่อทราบ รายงานผลการดำเนินงานของทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2565 (ฉบับสมบูรณ์) ของกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน/รายงานการประเมินผลการดำเนินงานของทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2566 (กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน) และที่ประชุมร่วมกันพิจารณา การจัดทำแผนปฏิบัติการระยะยาวกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 และแผนปฏิบัติการกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมี นายธานินทร์ พุ่มอรุณ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการแรงงาน คณะอนุกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมมิตรไมตรี 2 ชั้น 5 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน


ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2023 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน