กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

อธิบดี กสร. เป็นประธานพิธีรับมอบงานและมอบเกียรติบัตรแก่หน่วยงานที่ให้ความอนุเคราะห์ศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์ จังหวัดสมุทรปราการ


               วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 เวลา 14.00 น. นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เป็นประธานพิธีรับมอบงานและมอบเกียรติบัตรแก่หน่วยงานที่ให้ความอนุเคราะห์ศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์ จังหวัดสมุทรปราการ โดยศูนย์เด็กเล็กฯ เป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2544 รวมอายุ 22 ปี เป็นสถานที่รับเลี้ยงดูและจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยตามโครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อรับเลี้ยงดูบุตรผู้ใช้แรงงาน โดยรับเด็กที่มีอายุระหว่าง 2 ปีครึ่ง ถึง 6 ปี ต่อมาได้รับเลี้ยงดูบุตรของบุคคลทั่วไปด้วย มีอาคารเรียนที่ไม่มีกันสาดบังแดด กันฝนสภาพอาคารเริ่มเก่า สีเริ่มซีดจาง หลังทางเดินระหว่างอาคารเริ่มผุกร่อน และบางส่วนไม่มีหลังคา ห้องอาหารไม่มีกล้องวงจรปิด ตู้แช่นม ขนม มีอายุการใช้งานนานและชำรุด

 

               โดยหน่วยงานที่ให้ความอนุเคราะห์ศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัยในพระราชูปถัมภ์ จังหวัดสมุทรปราการ เป็นพื้นที่ในการจัดกิจกรรม CSR โดยการจัดทำกันสาดอาคารเรียน ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เปลี่ยนหลังคาทางเดินเท้า สร้างหลังคาทางเดินระหว่างอาคาร ทาสีเสาลานกิจกรรม ปรับพื้นที่ด้านข้างโรงอาหาร ติดตั้งกล้องวงจรปิดบริจาคสีทาภายนอกอาคารเรียน และบริจาคตู้เย็น.นับเป็นการสร้างกุศลที่ยิ่งใหญ่และเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย.การเสียสละกำลังกายและกำลังทรัพย์ที่เกิดขึ้นได้ในวันนี้ ถือเป็นจิตอาสาที่น่าชื่นชม เป็นต้นแบบและตัวอย่างของการปลูกฝังความดีในหัวใจเด็กปฐมวัยของศูนย์เด็กเล็กฯ ให้เติบโตเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าของประเทศในอนาคต โดยมี ว่าที่ร้อยตรี สมศักดิ์ พรหมดำ รองอธิบดี กสร. นายสมควร สกุลเทวัญพิทักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 นายพัฒนชาต ชุมทอง สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ นายพฤกษ์ พรหมพันธุม เลขานุการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน องค์กรลูกจ้าง องค์กรนายจ้าง ภาคีเครือข่ายแรงงาน และสถานประกอบกิจการจังหวัดสมุทรปราการ ตลอดจนภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง และมี นายธานินทร์ พุ่มอรุณ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการแรงงาน เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์ จังหวัดสมุทรปราการ

 


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน