กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

อธิบดี กสร. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน


         วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.45 น. นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน โดยมี นายพฤกษ์ พรหมพันธุม เลขานุการกรม เป็นผู้กล่าวรายงาน โครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมฯ มีความรู้ และความเข้าใจ เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลข่าวสารของราชการ การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และทักษะการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งสามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัล มาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รูปแบบการอบรมมีการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ การประสานราชการผ่านหนังสือราชการ โดย ว่าที่ร้อยตรี สมศักดิ์ พรหมดำ รองอธิบดี กสร. การบรรยายให้ความรู้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA) จากเจ้าหน้าที่กองนิติการ และ พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 และระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับหน่วยงานภาครัฐ (e-Saraban) จากวิทยากรสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนัก/กอง/กลุ่ม และสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 10 จำนวน 40 คน และรูปแบบออนไลน์ผ่านวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ณ ห้องฝึกอบรมทรัพยากรแรงงาน ชั้น 13 สำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน


ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2023 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน