กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กสร. จัดอบรมหลักสูตร “การยกระดับการบริหารจัดการด้านแรงงานสัมพันธ์กับการสร้างเสริมสุขภาวะในองค์กร”


         กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดอบรมหลักสูตร “การยกระดับการบริหารจัดการด้านแรงงานสัมพันธ์กับการสร้างเสริมสุขภาวะในองค์กร” ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายแรงงานสัมพันธ์ด้านสุขภาวะในองค์กร เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตการทำงานของวัยแรงงาน โดยมี นายวรรณรัตน์ ศรีสุขใส รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิด และมี นางสาวรัดเกล้า เชาวลิต  ผู้อำนวยการสำนักแรงงานสัมพันธ์ กสร. กล่าวรายงาน การอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายแรงงานสัมพันธ์ในสถานประกอบกิจการและรัฐวิสาหกิจ ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย ผู้แทนนายจ้าง ผู้แทนสหภาพแรงงานจากสถานประกอบกิจการและรัฐวิสาหกิจ จำนวน 36 แห่ง และเจ้าหน้าที่สังกัดกรมฯ จำนวน 160 คน ณ โรงแรมสวิสโซเทล กรุงเทพ

 


ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2023 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน