กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

อธิบดี กสร. เป็นประธานการประชุมเพื่อรับฟังปัญหา อุปสรรค และแนวทางดำเนินการตามแผนการดำเนินการคัดเลือกผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานภาค 3 และศาลแรงงานภาค 4 จังหวัดนครราชสีมา


             วันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เป็นประธานการประชุมเพื่อรับฟังปัญหา อุปสรรค และแนวทางดำเนินการตามแผนการดำเนินการคัดเลือกผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานภาค 3 และศาลแรงงานภาค 4 ณ ห้องประชุมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นางสาวรัดเกล้า เชาวลิต ผู้อำนวยการสำนักแรงงานสัมพันธ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด เจ้าหน้าที่ในเขตพื้นที่ศาลแรงงานภาค 3 และภาค 4 จำนวน 20 จังหวัด และเจ้าหน้าที่สำนักแรงงานสัมพันธ์ สาระสำคัญ 1. เพื่อชี้แจงขั้นตอนการดำเนินการตามแผนดำเนินการคัดเลือกผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงาน ตามมาตรา 14 (1) และ มาตรา 14 (2) แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 และ 2. การเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา อุปสรรคในการดำเนินการ รวมถึงปัญหาด้านงบประมาณ เพื่อให้การดำเนินการตามแผนการคัดเลือกผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานฯ บรรลุตามวัตถุประสงค์ตามขั้นตอนต่อไป


ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2023 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน