กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

รองอธิบดี กสร. เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการสอบข้อเท็จจริงและกลั่นกรองงาน ครั้งที่ 6/2566


          วันที่ 11 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น. ว่าที่ร้อยตรี สมศักดิ์ พรหมดำ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการสอบข้อเท็จจริงและกลั่นกรองงาน ครั้งที่ 6/2566 สาระสำคัญ เพื่อทราบคำร้องตามมาตรา 120 ที่นำเสนอคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานเพื่อพิจารณา จำนวน 3 เรื่อง สถานประกอบกิจการ 3 แห่ง ลูกจ้างที่เกี่ยวข้องรวม 30 คน, คำร้องที่สามารถยุติได้โดยการตกลงกันระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง จำนวน 1 เรื่อง สถานประกอบกิจการ 1 แห่ง ลูกจ้างที่เกี่ยวข้องรวม 1 คน และ คำสั่งคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานที่ถูกฟ้องเพิกถอนคำสั่งต่อศาลแรงงานกลาง จำนวน 2 เรื่อง สถานประกอบกิจการ 2 แห่ง ลูกจ้างที่เกี่ยวข้องรวม 9 คน

         นอกจากนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาคำร้องของนายจ้างตามมาตรา 120 สถานประกอบกิจการ 2 แห่ง ลูกจ้างที่เกี่ยวข้อง 7 คน โดยมี นายธานินทร์ พุ่มอรุณ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการแรงงาน คณะอนุกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมมิตรไมตรี 2 ชั้น 5 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน


ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2023 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน