กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

อธิบดี กสร. เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมแนวทางการตรวจ กำกับ ดูแลความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับการผลิต จำหน่าย จัดเก็บดอกไม้เพลิง และสารเคมีอันตราย


          วันที่ 15 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00 น. นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมแนวทางการตรวจ กำกับ ดูแลความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับการผลิต จำหน่าย จัดเก็บดอกไม้เพลิง และสารเคมีอันตราย โดยกองความปลอดภัยแรงงานได้ดำเนินการจัดอบรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงานในการสนับสนุนการปฏิบัติงานให้กับหน่วยปฏิบัติและพัฒนาองค์ความรู้สำหรับเจ้าหน้าที่ให้สามารถดำเนินการตรวจสถานประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิต จำหน่าย จัดเก็บดอกไม้เพลิงและสารเคมีอันตราย ให้มีการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และสามารถนำข้อมูลที่มีมาวิเคราะห์กำหนดแนวทางในการดำเนินการป้องกันแก้ไขเพื่อให้สถิติการประสบอันตรายจากการทำงานในพื้นที่รับผิดชอบลดลง ผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ทุกพื้นที่ และศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขตทุกเขต รวมทั้งสิ้น 98 หน่วยงาน จำนวน 98 คน โดยเป็นการประสานงานและสนับสนุนการปฏิบัติงานให้แก่หน่วยปฏิบัติเพื่อนำไปใช้ในการตรวจ กำกับ ดูแล สถานประกอบกิจการที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยมี นายศักดิ์ศิลป์ ตุลาธร ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุม Broadcast ชั้น 15 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Facebook Twitter Youtube Line