กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

รองอธิบดี กสร. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการแรงงานและพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 2/2566 ผ่านระบบ Video Conference


     วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี สมศักดิ์ พรหมดำ รองอธิบดี กสร. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการแรงงานและพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 2/2566 สาระสำคัญเพื่อทราบ 1. สรุปสาระสำคัญการประชุมเรื่อง ค่าธรรมเนียมการจัดงาน ร่วมกับองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง 2. สรุปการจัดสัมมนาเรื่อง รู้ทัน รู้จริง กฎหมายแรงงานสำหรับองค์กรยุคใหม่ และ 3. ความคืบหน้าการขับเคลื่อนแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (GLP) นอกจากนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันระดมความคิดเห็นปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ต่อ “สถานการณ์แรงงานในประเทศไทย” โดยมี คณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม Broadcast ชั้น 15 สำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และผ่านระบบ Video Conference


ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2023 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน