กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

อธิบดี กสร. เป็นประธานการประชุมชี้แจงการคัดเลือกผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้างเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานภาค 8 และศาลแรงงานภาค 9 รุ่นที่ 6


วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เป็นประธานการประชุมชี้แจงการคัดเลือกผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้างเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานภาค 8 และศาลแรงงานภาค 9 รุ่นที่ 6 สาระสำคัญ 1. เพื่อทราบความคืบหน้าผลดำเนินการคัดเลือกผู้พิพากษาสมทบ ในศาลแรงงานภาค 8 และศาลแรงงานภาค 9 และหลักเกณฑ์วิธีการเลือกตั้งฯ และวิธีการประชุมและเลือกกันเองฯ ตามมาตรา 14 (1) และ (2) แห่ง พรบ.จัดตั้งศาลฯ และ 2. รับทราบถึงสภาพปัญหาการรับสมัครในระยะเวลาที่ผ่านมา เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาในภายภาคหน้า และการเบิกจ่ายงบประมาณเลือกตั้งเพื่อให้สอดคล้องกับแผนงานที่แต่ละจังหวัดกำหนดไว้ โดยมี นางสาวรัดเกล้า เชาวลิต ผู้อำนวยการสำนักแรงงานสัมพันธ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพระยารัฎษา ชั้น 5 ศาลากลาง จังหวัดตรัง


ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2023 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน