กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

รองอธิบดี กสร. เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการสวัสดิการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานครั้งที่ 3/2566


วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายสมพจน์ กวางแก้ว รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการสวัสดิการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานครั้งที่ 3/2566 สาระสำคัญ เพื่อรับทราบคำสั่งคณะกรรมการสวัสดิการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานที่ 1/2565 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสวัสดิการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานพร้อมทั้งพิจารณาแก้ไขระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานว่าด้วยการรับจ่ายเงินและการเก็บรักษาเงินกองทุนสวัสดิการเจ้าหน้าที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2549 โดยมี นางวัชรี มากหวาน ผู้ตรวจราชการกรม นางสาวนภัสวรรณ การเจน ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล คณะอนุกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ชั้น 8


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน