กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

รองอธิบดี กสร. เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้พระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ.2558 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์


     วันอังคารที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00น. นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) มอบหมายให้ นางสาวกาญจนา พูลแก้ว รองอธิบดี กสร. เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้พระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ.2558 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งรูปแบบการอบรมฯ ในครั้งนี้เป็นการบรรยายพิเศษหัวข้อ “การคุ้มครองแรงงานในอุตสาหกรรมทางทะเลของประเทศไทย” พร้อมทั้งบรรยายเรื่อง แนวทางการคุ้มครองงานภายใต้พระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ.2558 และอนุสัญญาว่าด้วยแรงงานทางทะเล พ.ศ.2549 (MLC:2006) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยมี ผู้บริหารกรม ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธีเปิด ณ ห้องประชุม ศ. นิคม จันทรวิทุร ชั้น5 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน


ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2023 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน