กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

รองอธิบดี กสร. เป็นประธานพิธีเปิดโครงการประชุมชี้แจงและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง และการพัสดุ ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน


    วันที่ 22 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) มอบหมายให้ นายสมพจน์ กวางแก้ว รองอธิบดี กสร. เป็นประธานพิธีเปิดโครงการประชุมชี้แจงและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง และการพัสดุ ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ซึ่งโครงการอบรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องด้านการเงินการคลัง และการพัสดุ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งทราบถึงปัญหาและแนวทางแก้ไขได้อย่างถูกต้อง เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทัศนคติ ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการทำงานร่วมกัน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน ผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง การพัสดุ และผู้ที่เกี่ยวข้องในส่วนกลาง ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงาน และเจ้าหน้าที่กองบริหารการคลัง รวมทั้งสิ้น 50 คน โดยมีนางนพรัตน์ นิพัทธ์ธีรนันท์ ผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง ณ โรงแรม ปริ๊นซ์ตัน กรุงเทพ


ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2023 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน