กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

รองอธิบดี กสร. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินการยกระดับการให้บริการของหน่วยงานสู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 2/2566


              วันที่ 22 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) มอบหมายให้ นายสมพจน์ กวางแก้ว รองอธิบดี กสร. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินการยกระดับการให้บริการของหน่วยงานสู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 2/2566 สาระสำคัญเพื่อทราบเกณฑ์การประเมิน เกณฑ์การตัดสินและการมอบรางวัลการพัฒนาคุณภาพการให้บริการเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 นอกจากนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณา ดังนี้ 1. พิจารณาสรุปผลการประเมินหน่วยงานให้ได้รับรางวัลโครงการ การพัฒนาคุณภาพการให้บริการเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 2. การพิจารณารางวัลที่มอบให้แก่หน่วยงานของกรมที่ได้รับรางวัสด้านการพัฒนาองค์กรในระดับประเทศ และรางวัลการพัฒนาคุณภาพการให้บริการเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศระดับกรม และ 3. การพิจารณาแนวทางการดำเนินการส่งเสริมหน่วยงานของกรมเข้าร่วมสมัครขอรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมี นายสมพงษ์ คล้อยแคล้ว หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม กสร. ผู้ตรวจราชการกรม กสร. คณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมมิตรไมตรี 2 ชั้น 5 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Facebook Twitter Youtube Line