กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

อธิบดี กสร. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ครั้งที่ 8/2566


     วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ครั้งที่ 8/2566 โดยมี นายสมัย โชติสกุล ประธานกรรมการสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะทำงานฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง สาระสำคัญเพื่อพิจารณาระเบียบคณะกรรมการสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ เรื่อง มาตรการการดำเนินการกรณีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม พ.ศ. .... , กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ ฉบับปี พ.ศ. 2566, รายงานแผนปฏิบัติการดิจิทัลสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ไตรมาสที่ 3), รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ไตรมาสที่ 3), ผลงานวิชาการของสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ ตามที่เสนอสำนักงาน ก.พ.ร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมสมชาติ เลขาลาวัณย์ ชั้น 10 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน


ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2023 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน