กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กสร. จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง ครั้งที่ 8/2566


     วันที่ 25 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายประทีป ทรงลำยอง รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง ครั้งที่ 8/2566 สาระสำคัญเพื่อทราบ ดังนี้ 1. รายงานการเปรียบเทียบรายรับและรายจ่ายเงินกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง ประจำปีบัญชี 2565 และ 2566 2. รายงานรายรับและรายจ่ายเงินกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 3. รายงานเงินฝากธนาคารบัญชีกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 4. รายงานสถานการณ์ด้านลูกหนี้กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง 5. รายงานความคืบหน้ากิจกรรมการควบคุมภายใน ประเด็นผู้บริหารทุนหมุนเวียนและผู้บริหารระดับรองมีการสอบทานรายงานทางการเงินและรายงานที่ไม่ใช่ทางการเงิน 6. สรุปยอดชดใช้คืนตามแผนฟื้นฟูกิจการของสถานประกอบกิจการ 2 แห่ง 7. การติดตามความคืบหน้าการดำเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษนายจ้างต่อพนักงานสอบสวน 8. แบบฟอร์มการขอรับเงินสงเคราะห์ และแบบฟอร์มอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกองทุน

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณา ดังนี้ 1. คำขอรับเงินสงเคราะห์กรณีเงินอื่นนอกจากค่าชดเชย 2. แผนบริหารความเสี่ยง กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง ประจำปีบัญชี พ.ศ. 2566 (ฉบับปรับปรุง) 3. แผนปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานของกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง 15 มิถุนายน 2566 - 31 ธันวาคม 2567) 4. แผนปฏิบัติการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง ประจำปีบัญชี 2567 - 2569 และแผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี 2567 5. การยกเลิกการเรียกสำเนาเอกสารประจำตัวในกระบวนการขอรับเงินสงเคราะห์จากกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง 6. การแก้ไขแบบคำขอรับเงินสงเคราะห์จากกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง (แบบ สกล.1) 7. ตัวชี้วัดการบริหารทุนหมุนเวียน 8. ขออนุมัติการจัดจ้างลูกจ้างชั่วคราวโดยใช้เงินจัดสรรเพื่อเป็นค่าบริหารงานกองทุน โดยมี นายสมพงษ์ คล้อยแคล้ว หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) นายพงษ์เทพ เพชรโสม ผู้อำนวยการกองคุ้มครองแรงงาน นางสาวสุนัน เพชรชู ผู้อำนวยการกองนิติการ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ศ.นิคม จันทรวิทุร ชั้น 5 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์


ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2023 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน