กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

อธิบดี กสร. เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตร ยกระดับศักยภาพผู้นำคลื่นลูกใหม่ กสร. (New Wave Leader : DLPW)


     วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2566 เวลา 11.00 น. นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร ยกระดับศักยภาพผู้นำคลื่นลูกใหม่ กสร. (New Wave Leader : DLPW) โดยการจัดการฝึกอบรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาขีดความสามารถข้าราชการกรมที่เข้ารับการฝึกอบรม โดยการติดอาวุธทางปัญญา เสริมสร้างองค์ความรู้ ปลูกฝังทัศนคติเชิงบวกในการเป็นผู้นำ พัฒนาทักษะให้มีความคิดสร้างสรรค์ สร้างเครือข่ายในการทำงานเป็นทีม เพื่อให้เป็นผู้นำอย่างแท้จริง สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับข้าราชการและบุคลากรกรม และมุ่งหวังว่ากรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจะมีผู้นำคลื่นลูกใหม่ที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change Leader) ให้แก่ระบบราชการ และสามารถตอบสนองการทำงานที่ทันสมัยในบริบทของการปรับเปลี่ยนไปสู่การเป็นสังคมยุคใหม่ รวมถึงผู้เข้ารับการอบรมจะสามารถนำองค์ความรู้ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการทำงาน พัฒนาหน่วยงาน สร้างความสมดุลในการดำเนินชีวิตและการทำงานให้มีความสุข จนเกิดภาพลักษณ์ที่ดี ต่อกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานต่อไป

     ผู้เข้ารับการฝึกอบรมประกอบด้วย ข้าราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการคัดเลือก “ผู้นำคลื่นลูกใหม่ กสร. (New Wave Leader : DLPW)” จำนวน 25 คน สังกัดหน่วยงานส่วนกลาง จำนวน 16 คน และสังกัดหน่วยงานส่วนภูมิภาค จำนวน 9 คน ใช้ระยะเวลาการฝึกอบรมรวมทั้งสิ้น 3 วัน ระหว่างวันที่ 28 ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2566 ด้วยรูปแบบการบรรยาย การฝึกปฏิบัติ กิจกรรมกลุ่ม การระดมสมองโดยเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ และมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ซึ่งมีประสบการณ์ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากร การจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ รวมถึงการพัฒนาความคิดเชิงระบบและการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เป็นอย่างดี โดยมี รองอธิบดี กสร. หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม กสร. ผู้ตรวจราชการกรม กสร. ผู้บริหารกรม กสร. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธีเปิด ในการนี้ นางสาวนภัสวรรณ การเจน ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล กล่าวรายงานการจัดอบรมโครงการดังกล่าว ณ โรงแรม เดอะพาลาสโซ ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

     อนึ่ง ผู้นำคลื่นลูกใหม่ กสร. (New Wave Leader) คือกลุ่มข้าราชการผู้ได้รับการคัดเลือกว่าสามารถพัฒนาให้เป็นผู้นำยุคโหม่ ที่มีจิตใจที่เข้มแข็งกล้าปรับเปลี่ยนทัศนคติของตนเองให้เหมาะสมกับความเป็นผู้นำ อันจะนำไปสู่การขับเคลื่อนภารกิจของกรมให้สัมฤทธิ์ผลบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ เป็นที่ยอมรับแก่ประชาชน และสังคมด้านแรงงานในอนาคต


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน