กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

อธิบดี กสร. เป็นประธานในพิธีปิด และมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร ยกระดับศักยภาพผู้นำคลื่นลูกใหม่ กสร. (New Wave Leader : DLPW)


                  วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2566 เวลา 11.00 น. นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เป็นประธานในพิธีปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร ยกระดับศักยภาพผู้นำคลื่นลูกใหม่ กสร. (New Wave Leader : DLPW) โดยการจัดการฝึกอบรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาขีดความสามารถข้าราชการกรมที่เข้ารับการฝึกอบรม โดยการติดอาวุธทางปัญญา เสริมสร้างองค์ความรู้ ปลูกฝังทัศนคติเชิงบวกในการเป็นผู้นำ พัฒนาทักษะให้มีความคิดสร้างสรรค์ สร้างเครือข่ายในการทำงานเป็นทีม เพื่อให้เป็นผู้นำอย่างแท้จริง สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับข้าราชการและบุคลากรกรม ทั้งนี้ ได้รับฟังการนำเสนอผลงานเชิงนวัตกรรมเพื่อพัฒนากรม 3 เรื่อง ของผู้เข้ารับการอบรมฯ ได้แก่ 1) การพัฒนาระบบการให้บริการของกรมเพื่อให้ "ประชาชนพึงพอใจ" 2) แนวทางการคุ้มครองแรงงานกลุ่ม Rider (Platform Delivery) และ 3) กลยุทธ์การดำเนินการเพื่อลดอุบัติเหตุจากการทำงานให้น้อยลง

 

                  ในการนี้ อธิบดี กสร. เป็นประธานมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร ยกระดับศักยภาพผู้นำคลื่นลูกใหม่ กสร. (New Wave Leader : DLPW) จำนวน 25 คน จากสังกัดหน่วยงานส่วนกลาง จำนวน 16 คน และสังกัดหน่วยงานส่วนภูมิภาค จำนวน 9 คน พร้อมกล่าวแสดงความยินดี และมุ่งหวังว่าผู้เข้ารับการอบรมจะสามารถนำองค์ความรู้ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการทำงาน พัฒนาหน่วยงาน สร้างความสมดุลในการดำเนินชีวิตและการทำงานให้มีความสุข จนเกิดภาพลักษณ์ที่ดี ต่อกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานต่อไป โดยมี หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม กสร. ผู้ตรวจราชการกรม กสร. ผู้บริหารกรม กสร. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธีปิด ณ โรงแรม เดอะพาลาสโซ ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

 


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Facebook Twitter Youtube Line