กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

อธิบดี กสร. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ครั้งที่ 4/2566


                วันพุธที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 14.30 น. นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ครั้งที่ 4/2566 สาระสำคัญเพื่อทราบ ดังนี้ 1. รายงานการจำหน่ายและยอดคงเหลือหนังสือคู่มือการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน 2. รายงานการเงินของบัญชีกองทุนเจ้าหน้าที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และ 3. การอุทธรณ์คำพิพากษาศาลชั้นต้น กรณีผิดสัญญาจ้างทำของ นอกจากนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณา 1. การจัดทำคู่มือกฎหมายคุ้มครองแรงงานและคำพิพากษาศาลฎีกาที่สำคัญ 2. การจัดทำเสื้อชุดตรวจให้กับเจ้าหน้าที่ 3. การขอสนับสนุนเงินกองทุนสวัสดิการเจ้าหน้าที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเพื่อเป็นค่ารับรองแขกของผู้บริหารกรมฯ และ 4. การพิจารณาแก้ไขระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานว่าด้วยการรับจ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงินกองทุนสวัสดิการเจ้าหน้าที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2549 โดยมี นายสมพงษ์ คล้อยแคล้ว หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม กสร. คณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ชั้น 8


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน