กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

รองอธิบดี กสร. เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2568


วันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. นายสมพจน์ กวางแก้ว รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2568 สาระสำคัญ 1. เพื่อทราบ กรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567/หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน และ 2. เพื่อพิจารณา การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ. 2567 กสร. /การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 – 2568 กสร. ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นางนิตยา โพธิ์สุข ผู้อำนวยการสำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน นางสาวสุนัน เพชรชู ผู้อำนวยการกองนิติการ ผู้แทนกอง/สำนักสังกัดกรม และเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมมิตรไมตรี 2 ชั้น 5 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Facebook Twitter Youtube Line