กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

อธิบดี กสร. เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาทด้านแรงงานระหว่างกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานและสำนักงานศาลยุติธรรม


             วันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2566 เวลา 08.30 น. นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาทด้านแรงงานระหว่างกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (นายนิยม สองแก้ว อธิบดี กสร.) กระทรวงแรงงาน และสำนักงานศาลยุติธรรม (นายเผ่าพันธ์ ชอบน้ำตาล รองเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม) วัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมโยงและพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน อำนวยความยุติธรรมในการคุ้มครองแรงงานการระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับการจ้างแรงงาน โดยนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้เพื่อบูรณาการความร่วมมือและนำข้อมูลดิจิทัลของกรมไปใช้ประโยชน์ในงานยุติธรรมด้านแรงงานให้มีประสิทธิภาพ นายจ้าง ลูกจ้าง และประชาชนได้รับความสะดวกในการรับบริการและเป็นการยกระดับการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐให้อยู่ในระบบดิจิทัลตามพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 ต่อไป โดยมี ผู้บริหารกรม ผู้บริหารสำนักงานศาลยุติธรรม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมมิตรไมตรี 2 ชั้น 5 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน


ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2023 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน