กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

อธิบดีกสร. เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาคน เสริมศักยภาพทีม เพื่อองค์กรแห่งความสุข” รุ่นที่ 3


          วันอังคารที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาคน เสริมศักยภาพทีม เพื่อองค์กรแห่งความสุข” รุ่นที่ 3 ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายแรงงานสัมพันธ์ด้านสุขภาวะในองค์กร เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตการทำงานของวัยแรงงาน ณ ห้องประชุม พระอินทร์ 1-2 โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพฯ โดยมีนางสาวกาญจนา พูลแก้ว รองอธิบดีกสร. ร่วมเป็นเกียรติ นางสาวรัดเกล้า เชาวลิต ผู้อำนวยการสำนักแรงงานสัมพันธ์ กล่าวรายงาน การอบรมดังกล่าวจัดขึ้นโดยความร่วมมือของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้แทนนายจ้าง ผู้แทนสหภาพแรงงานจากสถานประกอบกิจการและรัฐวิสาหกิจที่สมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายแรงงานสัมพันธ์ด้านสุขภาวะในองค์กร นำองค์ความรู้ที่ได้รับไปดำเนินโครงการสร้างเสริมสุขภาวะในองค์กรตามสภาพปัญหาและบริบทของแต่ละองค์กร และเตรียมความพร้อมสู่การเข้ารับการตรวจประเมินเพื่อให้ได้รับการเสนอชื่อเป็นสถานประกอบกิจการและรัฐวิสาหกิจดีเด่นด้านสุขภาวะในองค์กร ประจำปี พ.ศ. 2566 ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย ผู้แทนนายจ้าง ผู้แทนสหภาพแรงงานจากสถานประกอบกิจการ และรัฐวิสาหกิจ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงแรงงานในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จำนวน 60 คน


ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2023 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน