กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

รองอธิบดี กสร. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ครั้งที่ 5/2566


           วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น. นางโสภา เกียรตินิรชา ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) มอบหมายให้ นายสมพจน์ กวางแก้ว รองอธิบดี กสร. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ครั้งที่ 5/2566 เพื่อพิจารณา คัดเลือกข้าราชการในตำแหน่งนิติกรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฏหมายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ซึ่งจัดโดย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และคุณสมบัติที่กำหนดให้ครบถ้วนตามสัดส่วนที่ได้รับ โดยมี นางสาวกาญจนา พูลแก้ว รองอธิบดี กสร. ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์ พรหมดำ รองอธิบดี กสร. นายสมพงษ์ คล้อยแคล้ว หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม กสร. และนางสาวนงลักษณ์ วาทหงษ์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ คณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ชั้น 8


ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2023 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน