กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กสร. ยืนยันช่วยเหลือเรียกร้องสิทธิให้ลูกจ้างบริษัท ริกิ การ์เม้นส์ จำกัด ครบถ้วนตามอำนาจหน้าที่


 

                     กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) ยืนยันการช่วยเหลือลูกจ้างบริษัท ริกิ การ์เม้นส์ จำกัด จังหวัดราชบุรี ได้ดำเนินการอย่างครบถ้วนตามอำนาจหน้าที่ เพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย

                     นางโสภา เกียรตินิรชา อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดเผยหลังกลุ่มแรงงานเพื่อสังคม นำลูกจ้าง บริษัท ริกิ การ์เม้นท์ จำกัด จังหวัดราชบุรี มาชุมนุมปักหลักบริเวณด้านข้างกระทรวงแรงงานเพื่อเรียกร้องสิทธิตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ซึ่งกรณีดังกล่าวกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดราชบุรี ได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือลูกจ้างโดยบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองแรงงานกับนายจ้างอย่างครบถ้วนตามอำนาจหน้าที่แล้ว ดังนี้ พนักงานตรวจแรงงานสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดราชบุรีได้รับคำร้อง คร.7 จากลูกจ้าง และได้มีคำสั่งฯ ให้ บริษัท ริกิ การ์เม้นส์ จำกัด นายจ้างจ่ายค่าชดเชยและค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 4,908,433.97 บาท (สี่ล้านเก้าแสนแปดพันสี่ร้อยสามสิบสามบาทเก้าสิบเจ็ดสตางค์) พร้อมดอกเบี้ย ในระหว่างเวลาผิดนัดร้อยละสิบห้าต่อปีจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้น ให้แก่ลูกจ้างจำนวน 41 คน ซึ่งครบกำหนดระยะเวลาปฏิบัติตามคำสั่ง 30 วัน ในวันที่ 29 มกราคม 2567 และในส่วนของกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างได้ดำเนินการจ่ายเงินสงเคราะห์จากกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง กรณีค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างจำนวน 40 คน รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 763,600 บาท (เจ็ดแสนหกหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน) แล้วเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา นอกจากนี้ ลูกจ้างได้ยื่นแบบคำขอแต่งตั้งนิติกรสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดราชบุรีดำเนินการฟ้องคดีทางแพ่งให้แก่ลูกจ้าง และปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการตามขั้นตอนของนิติกร

                     “กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) รวมถึงหน่วยงานในสังกัดทั่วประเทศ ยืนยันไม่เคยนิ่งเฉยในการทำหน้าที่ช่วยเหลือพี่น้องผู้ใช้แรงงานตามสิทธิและอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย อย่างไรก็ตามขอให้กำลังใจทุกฝ่าย และเข้าใจดีถึงความเดือดร้อนกลุ่มลูกจ้างที่มาชุมนุม ซึ่งจะติดตามความคืบหน้าให้ได้รับสิทธิตามกฎหมายแรงงานที่ได้ดำเนินการไปแล้วต่อไป” อธิบดีโสภา กล่าวท้ายสุด


**************


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน