กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ผู้ตรวจราชการกรม กสร. ร่วมประชุมคณะกรรมการสายงานแรงงานผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)


          วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 น. นางโสภา เกียรตินิรชา อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มอบหมายให้ นางสาวสุนัน เพชรชู ผู้ตรวจราชการกรม กสร. ร่วมประชุมคณะกรรมการสายงานแรงงาน (วาระปี 2565 – 2567) ครั้งที่ 2/2567 (19) ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) โดยมีสาระสำคัญเพื่อพิจารณาข้อเสนอสิทธิประโยชน์ของสถานประกอบกิจการ 1 แห่ง ต่อสมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และรับทราบสรุปผลการประชุมคณะทำงานเพื่อศึกษางานที่เกี่ยวข้องกับแรงงานในด้านต่าง ๆ อาทิ การจัดตั้งกองทุนประกันความเสี่ยง การให้สัตยาบันอนุสัญญาองค์แรงงานระหว่างประเทศ เป็นต้น


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน