กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ผู้ตรวจราชการกรม กสร. ร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการการแรงงาน


          วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 น. นางโสภา เกียรตินิรชา อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มอบหมายให้ นางสาวสุนัน เพชรชู ผู้ตรวจราชการกรม กสร. ร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการการแรงงาน สภาผู้แทนราษฎร เพื่อให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นเกี่ยวกับการจ่ายค่าจ้างค้างจ่าย ค่าชดเชยการถูกเลิกจ้าง รวมถึงค่าชดเชยอื่นๆ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตลอดจนประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมี นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง ประธานคณะกรรมาธิการการแรงงาน เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ CA 318 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน