กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

เครือข่ายแรงงาน พบ “พิพัฒน์” รมว.แรงงาน หนุนรับอนุสัญญา 87/98 ยกระดับเสรีภาพในการรวมตัวและการร่วมเจรจาต่อรองตามหลักสากล


          วันที่ 6 มีนาคม 2567 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ 18 องค์กรเครือข่ายขับเคลื่อน ILO 87 และ 98 และคณะกรรมการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติ ปี 67 ในโอกาสเข้าพบเพื่อยื่นหนังสือสนับสนุนการลงนามให้สัตยาบันอนุสัญญาไอแอลโอ ฉบับที่ 87 และ 98 พร้อมติดตามความคืบหน้าและเตรียมยื่นเป็นข้อเรียกร้องวันแรงงาน ปี 67 ณ บริเวณโถงด้านล่างและห้องจตุมงคล ชั้น 6 อาคารกระทรวงแรงงาน ด้านนายพิพัฒน์ เผยเตรียมเสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนการให้สัตยาบันฯ พิจารณา 21 มีนาคมนี้ แย้ม! อาจมีข่าวดี
          นายพิพัฒน์ กล่าวว่า ตามที่เครือข่ายขับเคลื่อน ILO 87 และ 98 และคณะกรรมการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 256 ได้ยื่นข้อเรียกร้องและสนับสนุนให้รัฐบาล โดยกระทรวงแรงงาน ดำเนินการเพื่อให้การรับรองอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 87 ว่าด้วยเสรีภาพในการสมาคมและการคุ้มครองสิทธิในการรวมตัว ค.ศ. 1948 และฉบับที่ 98 ว่าด้วยสิทธิในการรวมตัวและการร่วมเจรจาต่อรองร่วม ค.ศ. 1949 ซึ่งได้มีการยื่นเป็นข้อเรียกร้องในวันแรงงานแห่งชาติมาอย่างต่อเนื่องนั้น กระทรวงแรงงาน มิได้นิ่งนอนใจแต่อย่างใด ที่ผ่านมาได้ดำเนินการมาโดยตลอด โดยได้มีความร่วมมือกันอย่างต่อเนื่องกับองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ในการร่วมกันศึกษาสถานการณ์เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพและการรวมตัวเพื่อเจรจาต่อรอง พร้อมทั้งจัดทำข้อเสนอแนะเพื่อนำไปเป็นประเด็นในการปรับปรุงกฎหมาย ได้ดำเนินการจัดประชุม
และสร้างการรับรู้ให้กับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงการตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษา วิเคราะห์ ความเป็นไปได้ในการให้สัตยาบันอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ทั้งสองฉบับ โดยมีผู้แทนหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมหารือกันเพื่อหาแนวทางในการดำเนินการเพื่อให้สัตยาบันอนุสัญญาทั้งสองฉบับเป็นไปด้วยความรวดเร็วและรอบคอบที่สุด
          นายพิพัฒน์ กล่าวต่อว่า กระทรวงแรงงาน เล็งเห็นว่าเสรีภาพและการคุ้มครองสิทธิในการรวมตัวเป็นเรื่องสำคัญต่อสวัสดิภาพของแรงงาน แต่การดำเนินการให้สัตยาบันอนุสัญญาฯ ดังกล่าว จะต้องมีขั้นตอนกระบวนการของกฎหมายและการรับรองอนุสัญญาร่วมกับหน่วยงานทุกระดับที่เกี่ยวข้อง รวมถึงในการแก้ไขกฎหมายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำหรับกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงแรงงาน ได้แก่ พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 และพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 ทั้งนี้อนุสัญญาฯ ฉบับที่ 98 มีข้อกฎหมายที่จะต้องปรับแก้ไขเพียงบางมาตรา ขณะที่อนุสัญญาฯ ฉบับที่ 87 มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องหลายมาตรา ดังนั้น การให้สัตยาบันอนุสัญญาฯ ฉบับที่ 98 จึงมีความเป็นไปได้สูงที่จะขับเคลื่อนการให้สัตยาบันได้ก่อน อย่างไรก็ตาม กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้รวบรวมข้อมูลเสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนการให้สัตยาบันอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ( International Labour Organization: ILO ) ฉบับที่ 87 ว่าด้วยเสรีภาพในการสมาคมและการคุ้มครองสิทธิในการรวมตัว ค.ศ.1948 และ ฉบับที่ 98 ว่าด้วยสิทธิในการรวมตัวและการเจรจาต่อรองร่วม ค.ศ. 1948 เพื่อพิจารณาเตรียมการให้สัตยาบัน ในวันที่ 21 มีนาคมนี้


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Facebook Twitter Youtube Line