กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กระทรวงแรงงาน มอบรางวัล “สตรีทำงานดีเด่น” ปี 67 ดันศักยภาพสตรีทำงาน เสริมพลังขับเคลื่อนสวัสดิการแรงงาน


          วันที่ 8 มีนาคม 2567 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ กระทรวงแรงงาน มอบรางวัลสตรีทำงานดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2567 ยกย่อง 31 สตรีต้นแบบสร้างสรรค์งานที่มีคุณค่า พัฒนาศักยภาพตนเองได้อย่างเสมอภาคและเท่าเทียม พร้อมเสริมพลังในการร่วมขับเคลื่อนสวัสดิการแรงงาน สู่การพัฒนาสังคมเศรษฐกิจ และประเทศชาติได้อย่างยั่งยืน

 

               นายไพโรจน์ โชติกเสถียร ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีผู้หญิงอยู่ในตลาดแรงงานมากกว่า 18.66 ล้านคน ซึ่งสตรีทำงานเหล่านี้มีบทบาทและได้รับการยอมรับในสังคมมากขึ้น สามารถประกอบอาชีพ มีรายได้ และพึ่งพาตนเองได้ ประกอบกับสังคมปัจจุบันที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ทำให้สตรีมีโอกาสแสดงศักยภาพได้อย่างเปิดกว้าง กระทรวงแรงงาน โดยการนำของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ ให้ความสำคัญกับแรงงานสตรี เพราะเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เจริญก้าวหน้า โดยได้กำหนดนโยบายด้านแรงงานและขับเคลื่อนการดำเนินงานในทุกมิติ ภายใต้แนวคิด “ทักษะดี มีงานทำ หลักประกันสังคมเด่น เน้นขับเคลื่อนเศรษฐกิจ” เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานสตรี และคุ้มครองดูแลให้ได้รับสิทธิประโยชน์อย่างเท่าเทียมเป็นธรรม ได้รับค่าจ้างที่เหมาะสม มีรายได้ และมีความมั่นคงในชีวิต ผมขอชื่นชมสตรีทั้ง 31 ท่าน ที่ได้รับรางวัลสตรีทำงานดีเด่น ซึ่งจะเป็นต้นแบบให้สตรีทั่วประเทศได้ตระหนักถึงคุณค่าของตนเอง มุ่งมั่นที่จะพัฒนาความรู้ความสามารถ และนำเทคโนโลยีดิจิทัล มาส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างสร้างสรรค์ ก่อเกิดงานที่มีคุณค่า เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม อันจะเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศชาติให้ก้าวหน้า มั่นคง ยั่งยืน ต่อไป

 

               นางโสภา เกียรตินิรชา อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า งานมอบรางวัลสตรีทำงานดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2567 นี้ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “แรงงานสตรีสร้างความเสมอภาคและการทำงานที่มีคุณค่า พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล” เพื่อกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญของสตรีทำงาน และร่วมส่งเสริมให้สตรีได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม ได้รับสิทธิประโยชน์จากการจ้างงาน และสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสม และเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติสตรีทำงานดีเด่น โดยในปีนี้มีสตรีได้รับการคัดเลือกให้เป็นสตรีทำงานดีเด่น จำนวน 31 คน จาก 8 ประเภทรางวัล อาทิ สตรีนักบริหารดีเด่น ได้แก่ แพทย์หญิงวันทนีย์ วัฒนะ ปลัดกรุงเทพมหานคร นางสาวธิดาพร มีกิ่งทอง รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ นางสาวนิรมล พลพิพัฒนพงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ปริ๊นเซส ฟูดส์ จำกัด รางวัลสตรีผู้ปฏิบัติการดีเด่น ได้แก่ นางสาวรีพร ชาวบางพระ พนักงานเก็บรักษาของ สถานธนานุเคราะห์ 31 รางวัลสตรีผู้ประกอบอาชีพอิสระดีเด่น ได้แก่ นางธาราพิมพ์ พิงทร ประธานกลุ่มพัฒนาสตรีตำบลประตูป่า จังหวัดลำพูน รางวัลศิลปินสตรีดีเด่น ได้แก่ นางสาวแอนโทเนีย โพซิ้ว และนางสาวพิชญทัฬห์ จันทร์พุฒ ผู้ประกาศข่าวช่อง 3 ได้รางวัลสื่อมวลชนสตรีดีเด่น นอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ การแสดงนิทรรศการประวัติและผลงานของสตรีทำงานดีเด่น การแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของสตรีผู้ประกอบอาชีพอิสระดีเด่น ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ การส่งเสริมอาชีพและแสดงผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร การให้บริการคลินิกสุขภาพเพศหลากหลาย และการให้บริการตรวจสุขภาพสตรี โดยไม่มีค่าใช้จ่ายอีกด้วย


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Facebook Twitter Youtube Line