กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ผู้ตรวจราชการกรม กสร. เข้าร่วมงานรับมอบหมายนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานของนายกรัฐมนตรี/ผอ.ศรชล.


   วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2567 เวลา 09.30 น. นางโสภา เกียรตินิรชา อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มอบหมายให้ นางสาวสุนัน เพชรชู ผู้ตรวจราชการกรม กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เข้าร่วมงานรับมอบหมายนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานของนายกรัฐมนตรี/ผอ.ศรชล. จากนาย สุทิน คลังแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ซึ่งปฏิบัติภารกิจแทน เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่บูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกันของชุมชนและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ผู้ร่วมงานประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผอ.ศรชล.จังหวัด/ผู้ว่าราชการจังหวัดชายทะเล ณ โรงแรมอวานี พลัส ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Facebook Twitter Youtube Line