วัฒนธรรม ค่านิยม

วัฒนธรรม
LABOUR
    L = Learning หมายถึง ใฝ่เรียนรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนางาน
    A = Alert หมายถึง มีความพร้อมและกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน เพื่อตอบสนองนโยบายและข้อสั่งการให้ทันต่อเวลา
    B = Balance หมายถึง มีความเป็นกลางในการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างความสมดุลในการอยู่ร่วมกันระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง
    O = Objective หมายถึง มุ่งมั่นสู่เป้าหมาย ด้วยการทำงานบนพื้นฐานของข้อมูล เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจของกรม
    U = Unity หมายถึง มีความสมัครสมานสามัคคี ทำงานเป็นทีม
    R = Receptiveness หมายถึง มีใจที่เปิดกว้างยอมรับแนวคิดใหม่ๆ และทันสมัย

ค่านิยม  

  1. มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
  2. กล้ายืนหยัดทำสิ่งที่ถูกต้อง
  3. ซื่อสัตย์ โปร่งใส ตรวจสอบได้
  4. เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ

รับข่าวสารกรม