คำศัพท์ด้านแรงงาน

Dictionary Labour Terminology

สามารถค้นคำศัพท์ด้านแรงงาน (ระบบคำค้น กดค้นหา)

คำศัพท์ด้านแรงงาน

Term Main definition
Break-In Time

ระยะปรับตัว

ระยะเวลาที่นายจ้างอนุญาตให้ลูกจ้างหรือคนงานใหม่ปรับตัวเข้ากับงาน เพื่อนร่วมงานและสิ่งแวดล้อมในการทำงานก่อนลงมือปฏิบัติงานจริง
Synonyms - ระยะปรับตัว
Broken Time

เวลาทำงานที่มีช่วงหยุดพักเป็นระยะๆ

กำหนดการทำงานที่มีระยะเวลาทำงานและระยะเวลาหยุดพักกำหนดไว้แน่นอนเป็นช่วงๆ เช่น เริ่มทำงาน เวลา ๐๘.๐๐-๑๐.๐๐ น. หยุดพัก ๑๐.๐๐-๑๐.๓๐ น. และเริ่มทำงาน ต่อไป ๑๐.๓๐-๑๒.๐๐ น. เป็นต้น
Synonyms - เวลาทำงานที่มีช่วงหยุดพักเป็นระยะๆ
Bumping

การปลดคนงานออก

การปลดคนงานออกโดยเริ่มตั้งแต่ผู้มีอาวุโสน้อยขึ้นไปเป็นวิธีการที่บริษัทหรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ จะกระทำในกรณีที่มีการปรับปรุงงาน การจัดองค์การใหม่เพื่อลดต้นทุนการผลิต กิจการขาดทุนหรือจะต้องปิดกิจการ เป็นต้น
Synonyms - การปลดคนงานออก
Business Agent

เจ้าหน้าที่สหภาพแรงงาน

เจ้าหน้าที่ของสหภาพแรงงานที่ทำงานเต็มเวลา โดยได้รับการเลือกตั้งหรือแต่งตั้งให้เป็นผู้ดูแล จัดการเกี่ยวกับปัญหาแรงงานสัมพันธ์ การบริหารงานหรือการเงินของสหภาพแรงงาน
Synonyms - เจ้าหน้าที่สหภาพแรงงาน

รับข่าวสารกรม