คำศัพท์ด้านแรงงาน

Dictionary Labour Terminology

สามารถค้นคำศัพท์ด้านแรงงาน (ระบบคำค้น กดค้นหา)

คำศัพท์ด้านแรงงาน

Term Main definition
Constructive Discharge

การบีบบังคับให้ลาออก

เป็นการกระทำที่นายจ้างจงใจวางแผนให้ลูกจ้างลาออกจากงานโดยไม่ต้องไล่ออก เช่น การสร้างสถานการณ์ต่างๆ ที่ทำให้ลูกจ้างไม่สามารถทนทำงานต่อไปได้
Synonyms - การบีบบังคับให้ลาออก
Continous Process

กระบวนการทำงานต่อเนื่อง

กระบวนการทำงานหรือการผลิตที่ต้องทำติดต่อกันตลอดเวลา เนื่องจากสภาพของผลิตภัณฑ์หรือเครื่องจักรที่จะเกิดความเสียหายหากไม่ดำเนินการต่อเนื่อง จึงต้องมีการทำงานเป็นกะ
Synonyms - กระบวนการทำงานต่อเนื่อง
Contract

สัญญา

ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างที่เขียนเป็นลายลักษณ์อักษรระหว่างสหภาพแรงงานกับนายจ้างหรือผู้แทนของทั้งสองฝ่าย ระบุรายละเอียดต่างๆ เช่น ค่าจ้าง ชั่วโมงทำงาน สวัสดิการและอื่นๆ ที่เกี่ยวกับสภาพการจ้าง
Synonyms - สัญญา
Convention

อนุสัญญา

เป็นตราสารที่ประเทศสมาชิกขององค์การแรงงานระหว่างประเทศร่วมกันลงมติรับรองให้เป็นมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ โดยกำหนดหลักการในด้านแรงงานแต่ละเรื่องไว้ เมื่อประเทศสมาชิกได้พิจารณาและให้สัตยาบันอนุสัญญาฉบับใดแล้ว ถือเป็นข้อผูกพันที่ต้องปฏิบัติตาม หากละเว้นหรือละเมิดการปฏิบัติประเทศสมาชิกอื่นหรือองค์การนายจ้างและลูกจ้างสามารถยื่นประท้วงต่อองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ดูคำว่า International Labour Standard และ Ratification)
Synonyms - อนุสัญญา
Coolie System

การจ้างงานกุลี

การใช้แรงงานไม่มีฝีมือ ตามสัญญาการจ้างงานที่ให้ค่าจ้างต่ำ ทำงานหนัก มีสภาพและสิ่งแวดล้อมในการทำงานไม่ดี
ในอดีต ประเทศแถบตะวันตกได้มีการจ้างงานในลักษณะนี้โดยใช้แรงงานไม่มีฝีมือจากประเทศทางแถบตะวันออก
Synonyms - การจ้างงานกุลี
Cost of Living

ค่าครองชีพ

จำนวนเงินที่แต่ละบุคคลต้องจ่ายเพื่อการดำรงชีวิตหรือคงไว้ซึ่งมาตรฐานการครองชีพ
Synonyms - ค่าครองชีพ
Counseling

การให้คำปรึกษาแนะนำ

การรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของคนงานและให้คำปรึกษาแนะนำ ช่วยให้คนงานมองเห็นแนวทางแก้ไขปัญหาอาจช่วยส่งเสริมในด้านแรงงานสัมพันธ์ และการบริหารงานบุคคลที่ดี
Synonyms - การให้คำปรึกษาแนะนำ
Craft

งานช่างฝีมือ

งานซึ่งต้องใช้ฝีมือและความสามารถทางช่าง
งานซึ่งต้องใช้ฝีมือ หมายถึง งานที่ต้องทำด้วยความประณีตและความชำนาญโดยใช้ความสามารถของมือเป็นส่วนสำคัญในการทำ
ความสามารถทางช่าง หมายถึง ความเข้าใจในหลักการทำงานทั้งภาคทฤษฎีและ/หรือปฏิบัติ ซึ่งได้จากการฝึกอบรมหรือประสบการณ์จนสามารถทำงานนั้นได้
ตัวอย่าง งานช่างฝีมือ ได้แก่ งานแกะสลัก งานตัดเย็บเสื้อผ้า งานตัดเย็บรองเท้า งานเชื่อมโลหะ งานกลึงโลหะ และงานทำเครื่องเรือน เป็นต้น
Synonyms - งานช่างฝีมือ
Craft Union

สหภาพแรงงานช่างฝีมือ

เป็นสหภาพแรงงานที่เกิดจากการรวมตัวกันของผู้ประกอบอาชีพฝีมือและรับสมาชิกเฉพาะผู้ที่มีอาชีพเป็นช่างฝีมือประเภทเดียวกันหรือใกล้เคียงกันเท่านั้น
Synonyms - สหภาพแรงงานช่างฝีมือ
Craftsman

ช่างฝีมือ

ผู้มีฝีมือและความสามารถในงานช่างฝีมือ
Synonyms - ช่างฝีมือ
Credit Union

สหกรณ์ออมทรัพย์

คือ สหกรณ์ออมทรัพย์ที่ดำเนินการโดยสหภาพแรงงานหรือกลุ่มบุคคลอื่นเพื่อประโยชน์แก่สมาชิก
Synonyms - สหกรณ์ออมทรัพย์
Cross Picketing

การชุมนุมประท้วงเพื่อเป็นผู้แทนลูกจ้าง

การที่สหภาพแรงงานมากกว่าหนึ่งสหภาพขึ้นไปชุมนุมประท้วงเพื่อเรียกร้องสิทธิที่จะเป็นผู้แทนลูกจ้าง
Synonyms - การชุมนุมประท้วงเพื่อเป็นผู้แทนลูกจ้าง
Cutback

การลดงานกะทันหัน

การที่ปริมาณงานลดลงโดยไม่คาดคิดเป็นผลให้มีการปลดคนงานบางส่วนออกไป เช่น ในกรณีที่มีการยกเลิกการสั่งสินค้าอย่างกะทันหัน
Synonyms - การลดงานกะทันหัน
Cyclical Depression

วงจรเศรษฐกิจถดถอย

ช่วงเวลาที่เศรษฐกิจซบเซาและตกต่ำอย่างรุนแรง มีการว่างงานจำนวนมากและยาวนาน
Synonyms - วงจรเศรษฐกิจถดถอย
Cyclical Unemployment

การว่างงานตามวัฏจักรเศรษฐกิจ

การว่างงานเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ซึ่งมีผลกระทบอย่างกว้างขวางต่อภาวะการจ้างงานยิ่งกว่าผลกระทบจากสาเหตุอื่นๆ เช่น การว่างงานตามฤดูกาล การว่างงานเนื่องจากเทคโนโลยีใหม่หรือการนำเครื่องจักรเข้ามาใช้แรงงานคน ฯลฯ
Synonyms - การว่างงานตามวัฏจักรเศรษฐกิจ

รับข่าวสารกรม