Accident Severity Rate

สามารถค้นคำศัพท์ด้านแรงงาน (ระบบคำค้น กดค้นหา)

คำศัพท์ด้านแรงงาน

Term Main definition
Accident Severity Rate

อัตราความร้ายแรงของการประสบอันตราย

การคำนวณหาอัตราความร้ายแรงของการประสบอันตรายต่อชั่วโมงทำงานหนึ่งล้านชั่วโมง
คำนวณได้ดังนี้
อัตราความร้ายแรงของการประสบอันตราย = จำนวนวันทำงานที่สูญเสีย X ๑,๐๐๐,๐๐๐ / จำนวนชั่วโมงทำงานของคนทำงานทั้งหมด อัตราความร้ายแรงของการประสบอันตราย
Synonyms: อัตราความร้ายแรงของการประสบอันตราย

ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน