Across The Board Increase

สามารถค้นคำศัพท์ด้านแรงงาน (ระบบคำค้น กดค้นหา)

คำศัพท์ด้านแรงงาน

Term Main definition
Across The Board Increase

การขึ้นค่าจ้างเท่ากัน

การที่นายจ้างขึ้นหรือเพิ่มค่าจ้างเท่ากันให้แก่ลูกจ้างทั้งหมด ในสถานประกอบการหรือให้แก่ลูกจ้างกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะ โดยไม่คำนึงถึงผลงานที่ทำได้หรือเหตุผลอย่างอื่น ค่าจ้างที่เพิ่มขึ้นนี้อาจเพิ่มเป็นอัตราร้อยละของค่าจ้างหรือเป็นเงินจำนวนหนึ่งก็ได้ การขึ้นค่าจ้างเท่ากัน
Synonyms: การขึ้นค่าจ้างเท่ากัน

ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน