Arbitration

สามารถค้นคำศัพท์ด้านแรงงาน (ระบบคำค้น กดค้นหา)

คำศัพท์ด้านแรงงาน

Term Main definition
Arbitration

การชี้ขาดข้อพิพาทแรงงาน

ในกรณีที่นายจ้าง ลูกจ้าง หรือสหภาพแรงงานต่างๆ ไม่สามารถตกลงกันในข้อพิพาทแรงงานที่เกิดขึ้น ทั้งสองฝ่ายอาจตั้งบุคคลหรือคณะบุคคลซึ่งเห็นชอบร่วมกันให้เป็นผู้ชี้ขาดเพื่อชี้ขาดข้อพิพาทในส่วนที่ไม่สามารถตกลงกันได้ เรียกว่า การชี้ขาดโดยสมัครใจ หรือให้เป็นไปตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด ซึ่งเป็นแบบบังคับให้ทั้งสองฝ่ายต้องเสนอเรื่องที่ตกลงกันไม่ได้ต่อผู้ชี้ขาดเพื่อวินิจฉัยชี้ขาดต่อไปหากคู่กรณียอมรับให้มีการตั้งผู้ชี้ขาด คู่กรณีจะระงับซึ่งสิทธิที่จะนัดหยุดงาน หรือปิดงานในระหว่างการพิจารณาของผู้ชี้ขาดหรือคณะผู้ชี้ขาด การชี้ขาดข้อพิพาทแรงงาน
Synonyms: การชี้ขาดข้อพิพาทแรงงาน

ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน