Arbitration Award

สามารถค้นคำศัพท์ด้านแรงงาน (ระบบคำค้น กดค้นหา)

คำศัพท์ด้านแรงงาน

Term Main definition
Arbitration Award

คำวินิจฉัย /คำชี้ขาด

คือ ข้อความ เนื้อหาหรือข้อกำหนดซึ่งเป็นผลจากการตัดสินของผู้ชี้ขาด ผู้ชี้ขาดหรือผู้ทำหน้าที่ตัดสินเกี่ยวกับกรณีที่เกิดขึ้นจะเป็นผู้กำหนดข้อปฏิบัติ (คำวินิจฉัย) ให้แก่คู่กรณี คำวินิจฉัยโดยปกติจะเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรให้ใจความกะทัดรัด สั้น รัดกุม ปราศจากเงื่อนไข แน่นอนและถือเป็นยุติ และมักจะมีข้อความแสดงความคิดเห็นหรือเหตุผลประกอบการตัดสินไว้ด้วย คำวินิจฉัย /คำชี้ขาด
Synonyms: คำวินิจฉัย /คำชี้ขาด

ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน