Arbitration

สามารถค้นคำศัพท์ด้านแรงงาน (ระบบคำค้น กดค้นหา)

คำศัพท์ด้านแรงงาน

Term Main definition
Arbitration

การชี้ขาดข้อพิพาทแรงงาน

ในกรณีที่นายจ้าง ลูกจ้าง หรือสหภาพแรงงานต่างๆ ไม่สามารถตกลงกันในข้อพิพาทแรงงานที่เกิดขึ้น ทั้งสองฝ่ายอาจตั้งบุคคลหรือคณะบุคคลซึ่งเห็นชอบร่วมกันให้เป็นผู้ชี้ขาดเพื่อชี้ขาดข้อพิพาทในส่วนที่ไม่สามารถตกลงกันได้ เรียกว่า การชี้ขาดโดยสมัครใจ หรือให้เป็นไปตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด ซึ่งเป็นแบบบังคับให้ทั้งสองฝ่ายต้องเสนอเรื่องที่ตกลงกันไม่ได้ต่อผู้ชี้ขาดเพื่อวินิจฉัยชี้ขาดต่อไปหากคู่กรณียอมรับให้มีการตั้งผู้ชี้ขาด คู่กรณีจะระงับซึ่งสิทธิที่จะนัดหยุดงาน หรือปิดงานในระหว่างการพิจารณาของผู้ชี้ขาดหรือคณะผู้ชี้ขาด การชี้ขาดข้อพิพาทแรงงาน
Synonyms: การชี้ขาดข้อพิพาทแรงงาน
พฤษภาคม 2021
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

รับข่าวสารกรม