Automatic Wage Adjustment

สามารถค้นคำศัพท์ด้านแรงงาน (ระบบคำค้น กดค้นหา)

คำศัพท์ด้านแรงงาน

Term Main definition
Automatic Wage Adjustment

การปรับค่าจ้างโดยอัตโนมัติ

ในการกำหนดอัตราค่าจ้าง นายจ้าง ลูกจ้าง อาจมีสัญญาหรือข้อตกลง ให้จำนวนค่าจ้างเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ตามสภาพเหตุการณ์หรือสิ่งแวดล้อม เช่น ในกรณีที่ค่าครองชีพเปลี่ยนแปลงไป เมื่อหน่วยงานมีรายได้หรือผลกำไรเพิ่มขึ้นมาก เมื่อราคาสินค้าที่ผลิตได้ตกต่ำ ต้นทุนการผลิตสูงหรือกิจการขาดทุนดังนี้ เป็นต้น การปรับค่าจ้างโดยอัตโนมัติ
Synonyms: การปรับค่าจ้างโดยอัตโนมัติ

ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน