Back Pay

สามารถค้นคำศัพท์ด้านแรงงาน (ระบบคำค้น กดค้นหา)

คำศัพท์ด้านแรงงาน

Term Main definition
Back Pay

ค่าจ้างย้อนหลัง

เป็นค่าจ้างหรือรายได้ซึ่งนายจ้างจ่ายย้อนหลังให้แก่ลูกจ้างตามคำสั่งของศาล ตามคำวินิจฉัยของผู้ชี้ขาดหรือตามที่กฎหมายกำหนด เช่น ค่าจ้างย้อนหลังในกรณีที่มีคำสั่งให้นายจ้างรับลูกจ้างกลับเข้าทำงาน เงินค่าจ้างซึ่งจ่ายย้อนหลังเป็นการเพิ่มเติม เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายค่าจ้างขั้นต่ำหรือเนื่องจากการขึ้นค่าจ้างตามข้อร้องทุกข์ ค่าจ้างย้อนหลัง
Synonyms: ค่าจ้างย้อนหลัง

รับข่าวสารกรม