Bargaining Agent

สามารถค้นคำศัพท์ด้านแรงงาน (ระบบคำค้น กดค้นหา)

คำศัพท์ด้านแรงงาน

Term Main definition
Bargaining Agent

ผู้แทนร่วมเจรจาต่อรอง

สหภาพแรงงานที่นายจ้างให้การยอมรับ หรือหน่วยงานของรัฐให้การรับรองให้เป็นผู้แทนลูกจ้างในการร่วมเจรจาต่อรอง ผู้แทนร่วมเจรจาต่อรอง
Synonyms: ผู้แทนร่วมเจรจาต่อรอง

รับข่าวสารกรม