Bilateral Action

สามารถค้นคำศัพท์ด้านแรงงาน (ระบบคำค้น กดค้นหา)

คำศัพท์ด้านแรงงาน

Term Main definition
Bilateral Action

การกระทำแบบทวิภาคี

การกระทำที่นายจ้างกับลูกจ้างจะต้องหารือหรือตัดสินใจร่วมกัน ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะทำโดยลำพังหรือไม่ได้รับความเห็นชอบและยินยอมจากอีกฝ่ายหนึ่งก่อนนำไปปฏิบัติไม่ได้ ดูคำว่า unilateral action การกระทำแบบทวิภาคี
Synonyms: การกระทำแบบทวิภาคี